Gyártók

ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák POWA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tarsaság. (székhelye: 2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 6., adószám: 14588833-2-13), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: POWA Kft

A szolgáltató székhelye: 2013 Pomáz Luppa Vidor utca 6.

Cégjegyzékszáma: 13-09-125388

Adószáma: 14588833-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest Megyei Bíróság

E-mail: info@pwmusic.net

Telefonszám: 06-20-971-8283

Képviseli: Walsch Péter

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések:

 1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 1.6. A PWMusic.net webáruházában történő vásárlás esetén lehetősége van az Ügyfélnek személyesen is átvenni a terméket üzletünkben (1067 Budapest, Szondi utca 20.). A PWMusic.net webáruházában szereplő termékek minden eseteben tartalmazzák az Áfát. A házhozszállítási díjat nem tartalmazzák. Ez utólag kerül kiszámításra.

1.7. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

1.9. A vásárláshoz regisztráció szükséges. A főoldalon (jobbra fent) található regisztráció menüpontra való kattintás után megjelenő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrálásra. Minden szükséges adat csillaggal (*) van megjelölve melyeket kötelező kitölteni. Regisztráció után bármely a webáruházban szereplő terméket a kosárba helyezheti és értékelheti, véleményt írhat. A személyes adatait a „Saját fiók menüpont alatt bármikor módosíthatja, frissítheti. Ugyanitt tekinheti meg korábban történt rendeléseit

1.10. A kosárba helyezett termékeket a vásárlás közben bármikor módosíthatja.

1.11. A PWMusic.net webáruházban az alábbi fizetési lehetőségek vannak: Előre történő banki átutalás, Postai utánvét, PayPal, Személyes, készpénzes átvétel a Szolgáltató üzlethelyiségében

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1.13. Minden megrendelés 24 órán belül feldolgozásra kerül.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. A webshopban vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

Amennyiben a szolgáltató a honlapon a jogszabálynak megfelelő tájékoztatást megadja - a fogyasztó az elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától (vagy a teljesítés során megkapott tájékoztató kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig) gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azaz 14 napon belül. A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

  • szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

  • olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

  • hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

  • szerencsejáték-szerződés esetében.

Garancia, jótállás

1.18. Egyes termékeinkre 24 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén üzletünkben személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. Jótállás, szavatosság szabályai.

 

Vegyes rendelkezések

1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1.20. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

1.21. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

1.22. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.